Contoh penilain pengetahuan yang ada pada teks pemaparan jati diri kelas x